Balkongutredning

Balkongutredning

Frågan om att bygga balkonger har dykt upp flera gånger de senaste åren. Medlemmar har efterfrågat möjligheter att bygga och olika uppgifter och kostnader har cirkulerat. Detta har skapat osäkerhet om vad som egentligen gäller. Med anledningen av detta vill styrelsen gå till botten och utreda frågan.

Ett par personer startade i samråd med styrelsen under 2014 en balkonggrupp. Styrelsen och gruppen lät förra året konsultera Håkan Färm på Fästeb AB, som arbetar med balkongbyggen på befintliga hus, sondera möjligheterna rörande balkongbyggen i föreningen. Denne överslagsräknade, utvärderade möjligheten att få bygglov, hur mycket det skulle kunna kosta, vilken byggteknik som skulle lämpa sig o s v. Till förfogande hade han bl a ritningar, foton på ytterväggar som blottats från gipsskivor och isolering samt såg ett par lägenhetstyper på plats. Det hela verkade lovande enligt konsulten eftersom byggnaderna saknar bevarandevärde, redan har flera balkonger, ligger på gator med balkonger, samt för att det finns för byggnadstypen lämplig teknik till rimligt pris.

Tidigare balkongutredningar har inte gjorts av någon som arbetar med just detta. Man har vid dessa konstaterat att det troligen blir för dyrt att bygga balkonger eftersom husens ytterväggar inte är bärande.

Förslaget inför årsstämman 2015-05-12

Styrelsen föreslog därför årsstämman 2015-05-12 att till balkonggruppen avsätta 50 000 kr för att utreda frågan genom ta fram ett genomarbetat förslag (av arkitekt, ingenjör o s v), som man tror skulle kunna beviljas bygglov. Även cirkapris ska finnas med i förslaget. Utredningens resultat ska kunna skickas som en ansökan om bygglov. Det är naturligtvis inte säkert att det alls blir några balkongbyggen i föreningen, oavsett om föreningen utreder frågan grundligt eller inte.

Beslut under årsstämman 2015-05-12

Beslutet som fattades under årsstämman var att starta en ”Balkonggrupp” med uppgift att arbeta fram underlag och kostnadskalkyler för det skulle innebär att bygga balkonger. För detta avsätts 50 000 kr till balkonggruppens förfogande. Eventuella vidare steg mot balkongbyggen beslutas vid en extrainsatt stämma.

Nuläget

En offertinhämtning från olika balkongföretag har genomförts. Valet föll på en leverantör som vi uppfattar som seriös, tillmötesgående och prisvärd. De har skickat en beställning till en konstruktör som arbetar med förslag där innergård och gata hanteras separat då de kan bedömas olika av Stockholms stad avseende bygglov. Vi väntar oss svar på konstruktionsförslaget inom en månad!