Bygga om eller renovera

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.

Enklare renovering av lägenhet som t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.

Oavsett om tillstånd behövs eller ej skall dock arbetet utföras fackmannamässigt. Kom ihåg att ”din” lägenhet tillhör alla föreningens medlemmar gemensamt.

Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten. Ansökan om tillstånd för ombyggnad måste godkännas av styrelsen. Ansökningsmallen på denna sida skall användas. Den innehåller även instruktioner och regler för ombyggnad.

Ansökan skall innehålla en ritning och en skriftligbeskrivning av vad du önskar göra samt information om vem som skall utföra arbetet inkl. dennes företagsnamn, person- eller organisationsnummer samt nödvändiga certifieringar (t ex för våtrum).

Ansökan skall skickas till föreningens tekniske förvaltare Trönnberg & Co Förvaltnings AB, info@tronnberg.se. Förvaltaren gör en bedömning av ansökan och ger därefter sin rekommendation till styrelsen. Styrelsen beslutar därefter vid sitt nästkommande möte om ansökan kan godkännas eller inte. Arbeten får under inga omständigheter påbörjas utan styrelsens skriftliga tillstånd

Tänk på att vara ute i god tid eftersom ansökningsprocessen kan ta några veckor!

I samband med ombyggnaden görs vid behov en besiktning före, under och/eller efter färdigställandet av en besiktningsman. Bostadsrättsinnehavaren bär eventuella kostnader för dessa besiktningar.

Har du frågor angående detta kontaktar du föreningens förvaltare Trönnberg & Co Förvaltnings AB på 08 – 505 855 00.

Ansökningspapper:

Ansökan om tillstånd för ombyggnad av lägenhet i Brf Bergsunds Strand 34-38
Trönnberg & Co